Funderingsproblematiek

De aandacht voor de problematiek aan funderingen is de afgelopen jaren toegenomen. Eén van de grootste oorzaken is de droogte van de afgelopen jaren.

Funderingsproblematiek is vaak complex en heeft grote impact op de eigenaar van het pand, die zelf verantwoordelijk is voor de fundering.

Elke pand heeft een eigen fundering. Maar niet alle panden hebben dezelfde soort fundering. De soort fundering is afhankelijk van het bouwjaar en de bodemgesteldheid.

Problemen met de fundering tasten de stabiliteit en draagkracht aan en zorgen voor het ongelijkmatig wegzakken van het pand.
Deze problemen zijn vaak te herkennen aan:
– Scheuren in de buitengevel of binnenmuren. 
– Klemmende ramen of deuren.
– Scheefstand van muren of vloeren.

Funderingsproblemen door klimaateffecten, zoals droogte en bodemdaling leiden op steeds meer plaatsen tot schade en ongelijkmatige zetting van de bodem. Kwetsbare funderingen zijn vooral houten palen of op staal.

Nederland heeft circa 750.000 panden met een houten paalfundering en naar schatting 300.000 panden met een fundering (op staal).

Fundering op houten palen (diepe fundatie)

Houten paalfunderingen werden vooral toegepast bij slappe bodems met een beperkte draagkracht en gebruikt in de bouwperiode tot 1970.

Fundering op staal (ondiepe fundatie)

Op de hogere en draagkrachtige zandgronden is vaak een ondiepe fundering zonder palen toegepast. Een ondiepe fundering op staal bevindt zich onder de dragende muur, en wordt uitgevoerd met een verbrede gemetselde voet of een betonvoet, die direct op de er onderliggende bodem draagt. De term ‘op staal’ is misleidend, aangezien (op eventueel wapeningsstaal na) geen staal gebruikt wordt.

Klimaateffecten

Door droogte als gevolg van klimaatverandering dalen de grondwaterstanden. Dit heeft grote gevolgen voor kwetsbare funderingen.

Door toenemende droogte daalt de grondwaterstand, hierdoor komt een deel van het funderingshout boven het grondwaterpeil uit en wordt de houten paal (deels) blootgesteld aan zuurstof waardoor schimmels ontstaan (paalrot).

In gebieden met gemende bodems (zand, veen, klei) veranderd de grondspanning door te lage grondwaterstanden (grondwateronderlast) wat leidt tot ongelijkmatige zetting van ondiepe funderingen op staal.

Bodemdaling

De ondergrond van Nederland is in sterke mate beïnvloedt door menselijk handelen, waaronder de winning van olie, gas, zout of grondwater.

Door de bodemdaling neemt de afstand tussen de begane grond vloer en het ondiep grondwaterpeil af (grondwateroverlast). Met als gevolg wateroverlast en rioleringsproblemen bij teveel neerslag.

Door de bodemdaling vindt er ook negatieve kleef aan de funderingspalen plaats. De zakkende grond trekt de (paal)fundering al dan niet gelijkmatig mee naar beneden.

Andere voorkomende schadefactoren

  • Overbelasting van de fundering door aanpassingen van het pand waarop de oorspronkelijke fundering niet is berekend.
  • Palenpest
  • Delfstofwinning (mijnbouw)
  • Werkzaamheden aan wegen, kanalen, vaarten, dijken en rioleringen.
  • Waterwinning
  • Wateronttrekking door bomen of voortwoekerend wortelstelsel.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of ons inschakelen? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op of bel ons op 0546-232 002

Contact

Contact formulier